آدرس دفتر مرکزی راهبرد :

تهران ، بزرگراه کردستان ، خیابان 29 آزادگان ، شماره 2  واحد 3

تلفن تماس :

فکس :

 (+98) 021 22374301

 (+98) 021 22374307

آدرس پست الکترونیک :

Info@rahbordconsulting.com